#wooninc

Onze maatschappelijke prestaties liggen ook op het terrein van duurzaamheid. Als het gaat om onze bijdrage aan het milieu is ons doel vooral de energieprestaties van de woningen te verbeteren. Streven naar een hoger energieprestatielabel. Dat komt het wooncomfort van de bewoners ten goede, maar draagt ook bij aan beperking van de totale woonlasten.

Duurzaamheid was in 2012 vooral de gezamenlijke prestatieafspraak tussen de corporaties en de gemeente. Leidraad voor discussie en handelen is de aanpak van The Natural Step. Kern daarin is door kleine stapjes te zetten bij te dragen aan de duurzame wereld voor toekomstige generaties. Dat past bij ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij proberen wij een balans te vinden tussen sociale belangen, financieel-economische resultaten en het milieu. Uiteindelijk streven is buurten in stand te houden waar onze bewoners zich thuis voelen, waar het aangenaam wonen is. Met kwalitatief goede woningen, een hoge ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en weinig storingen en technische problemen. Deze indicatoren dragen immers in hoge mate bij aan de tevredenheid en leefbaarheid in en reputatie van een wijk.

Al onze woningen zijn voorzien van een energielabel. Bijna 30% heeft het label A/B. In 2012 is in het kader van groot onderhoud de energetische kwaliteit van de 118 woningen Veelakker verbeterd tot niveau label B. Net als De Grijze Generaal eerder is dit jaar ook het Wooninc.plus gebouw Cees van Lienden voorzien van zonnecollectoren. Bij alle investeringen die Wooninc. pleegt in nieuwbouw en onderhoud is verbetering van de woningisolatie punt van aandacht. Op deze manier wordt de energetische kwaliteit van alle woningen geleidelijk verbeterd. Onze aandacht voor duurzaamheid richt zich met name ook op gebruik van FSC-hout, beperking van CO2 uitstoot en verminderen van energieverbruik.

Duurzaamheid heeft ook een sociale component. Het betrekken van bewoners bij de directe leefomgeving. Onder meer is dit aan de orde bij sloop en vervangende nieuwbouw. In de Gildebuurt in 2012, waar uiteindelijk in samenspraak met de bewoners besloten is de bestaande situatie vooralsnog te handhaven. Hoewel de woontechnische staat van de woningen niet meer voldoet aan de huidige eisen, blijkt door de situatie op de woningmarkt voor de woningen nog veel belangstelling. Vooral ook door de lage huur in combinatie met de ligging ten opzichte van het centrum van Eindhoven. Met de bewoners Floraplein e.o. wordt overlegd over gedeeltelijke sloop voor nieuwbouw voor senioren en verkoop van de bestaande grondgebonden huurwoningen. De sociale structuur van de buurt blijft daarmee intact. Verkopen van woningen verhoogt naar verwachting de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de bewoners bij de eigen leefomgeving.

Betrokkenheid bij de eigen omgeving wordt ook bereikt door de projecten van particulier opdrachtgeverschap. Met de gemeente Waalre is een principeafspraak gemaakt om toekomstige eigenaren voor de voormalige schoollocatie Ekenrooisestraat te begeleiden bij de totstandkoming van hun woongemeenschap.