#wooninc

Met investeren in leefbaarheid bieden wij perspectief op een fijn en goed leefklimaat. Dat is het doel dat we willen bereiken, samen met actieve en betrokken huurders en andere bewoners. Dat is ook het maatschappelijk belang, het activeren en stimuleren van betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de bewoners in wijken en buurten, en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Onze inzet daarbij is vooral het ondersteunen van gezamenlijke initiatieven.

Onze investeringen in 2012 in sociale en fysieke activiteiten zijn lager dan voorgaande jaren. De onzekerheid over het toekomstperspectief van de corporaties is daar debet aan. Toch blijven we naar vermogen onze bijdrage leveren aan het instandhouden van inspirerende, duurzame en een veilige woonomgeving. Buurten waar bewoners zich thuis voelen en hen trots maakt en zelfvertrouwen geeft. Waar samen leven, integratie en sociale samenhang hand in hand gaan en waar het goed wonen is. Waar gemeenschapszin vanzelfsprekend is. De betrokkenheid van bewoners staat daarbij voorop. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de eigen ontwikkeling en hebben een belangrijke rol bij de vitaliteit van hun buurt. Wooninc. ondersteunt en faciliteert en neemt soms het initiatief.

In 2012 'investeerden' wij in:

Gevoel van veiligheid is een belangrijke graadmeter in de waardering van bewoners voor hun woonomgeving. Dit belang onderschrijven wij met de 15 huismeesters en beheerders die wij in dienst hebben en die op complexniveau bijdragen aan dat gevoel. De toegangscontrolesystemen, deurvideosystemen, camerabewaking en legionellacontrole in onze (Wooninc.Plus)complexen zijn daarnaast voorbeelden van ons streven naar verhoging van de veiligheid.

In 2012 gaven wij voor leefbaarheid meer dan € 1,2 miljoen uit. In 16 woongebouwen en in alle 10 Wooninc.Plus complexen is een huismeester actief en alle 10 hebben een beheerder. Via de servicekosten dragen de bewoners voor ten minste 70% zelf bij in deze dienstverlening.

Streven naar integratie en sociale samenhang vinden wij van belang voor bewoners met beperkte kansen. Ook hen willen wij actief betrekken bij de eigen woonomgeving. We faciliteren door ruimte te bieden voor ontmoeting en activiteiten. En stimuleren door zelf een scala aan activiteiten te initiëren en te organiseren. Voor bewoners en buurtbewoners. Vaak met inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.

Bewoners betrekken bij beheer en beleid
In 2012 zijn in de Wooninc.Plus complexen ruim 8.200 wekelijkse en 446 seizoensgebonden activiteiten georganiseerd. In vrijetijdsaccommodatie De Jagershoef zijn in totaal 836 activiteiten georganiseerd. Uit de grote deelname concluderen wij dat de behoefte groot is en dat we met succes daaraan voldoen. Op verzoek van de gemeente beheren wij in Waalre buurtcentrum 't Hazzo. En ook hier met succes, zo blijkt uit het toenemend aantal bezoekers. In 2012 is de bibliotheek Aalst-Waalre in ‘t Hazzo ondergebracht hetgeen de belangstelling voor het buurtcentrum heeft vergroot.

De resultaten uit door ons uitgevoerde onderzoeken bevestigen de positieve effecten van ons senioren woonconcept. De mix van fysieke, sociale en faciliterende activiteiten binnen Wooninc.Plus brengt voor bewoners een positieve dynamiek op gang tussen langer zelfstandig wonen, minder eenzaamheid, actieve tijdsbesteding, groter gevoel van veiligheid en meer sociale contacten.

Bewoners betrekken bij beheer en beleid
In 2012 waren zo’n 28 bewonerscommissies actief, die 3.016  verhuureenheden vertegenwoordigen. Op corporatieniveau vindt overleg plaats met het overkoepelende platform Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). In de 17 combinatiecomplexen van huur en koop is Wooninc. Producten en Diensten BV bestuurder van de Vereniging van Eigenaren (VvE).  Met al deze vertegenwoordigers is in 2012 ten minste een keer overleg gevoerd over zaken van beheer en beleid.

Samenwerking met anderen
De consulenten sociaal beheer hebben zitting in de Woonoverlast- en Woonzorgteams (Eindhoven) en de Signaleringsoverleggen (Geldrop), die per stadsdeel of gebied maandelijks gehouden worden. In deze overleggen worden bewoners besproken waar sprake is van multiproblematische overlast- en/of zorgsituaties. Middels convenanten is geregeld dat de netwerkpartners gegevens kunnen uitwisselen. Gezamenlijk zoeken wij, samen met onze partners, waaronder gemeente, collegacorporaties, GGD, GGzE, Zuidzorg, Bemoeizorg, Lumens en LEV-Groep, naar een passende oplossing en bespreking wij wie de kartrekker per casus is. Door onze kennis en krachten te bundelen, weten wij veel bewoners weer op de goede weg te helpen.