#wooninc

Onze omgeving is dynamisch. De ontwikkelingen gaan snel, de risico's nemen toe, de politieke bemoeienis groeit, de financiële mogelijkheden worden beperkter. Ons traditionele verdienmodel van verkopen ten behoeve van nieuwbouw staat onder druk. De sociale voorraad moet verkleind worden, zo is de indruk die de politiek ons geeft. Een verkoopplicht in 2012 die inmiddels weer van de baan is. Minder sociaal (DAEB), meer vrije sector (niet-DAEB). De financiering van de laatste op de commerciële markt. Een reguliere exploitatie die met de verhuurdersheffing onder druk komt te staan.

Het afromen van de corporaties wordt onvoldoende gecompenseerd door huurverhoging. En de voorgestelde maximum norm van 4,5% van de WOZ-waarde die grenzen stelt aan deze verhoging. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat kritischer wordt in het borgen van leningen waardoor er minder kapitaal is voor nieuwbouw. En dat alles in combinatie met lagere inkomens die het betalen van huur moeilijker maken. Plus het voornemen van de minister om de corporaties ‘onder directe aansturing van gemeenten’ te brengen. Wat dit ook moge inhouden. En niet te vergeten de instelling van een nieuwe externe toezichtautoriteit met meer bevoegdheden. De druk die de verantwoordelijke minister legt op de interne toezichthouders. De aandacht die zij moeten geven aan de governance, de integriteit en de prestaties van de corporaties. De aansprakelijkheid die dezelfde minister hen voorhoudt. En dat in het licht van een (lagere) maximale beloning die de toezichthouders daarvoor volgens de minister mogen ontvangen.

Al met al omstandigheden die zeer uitdagend zijn en die in sterke mate een beroep doen op ons maatschappelijk ondernemerschap. Keuzes maken, duidelijkheid bieden en nieuwe richting geven om ook in 2013 en de jaren daarna de woonbehoefte van mensen met een laag inkomen zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Nog meer focus op onze kerntaak, het beheren en verhuren van sociale huurwoningen. Eerdere sloopbesluiten intrekken omdat dit niet meer verantwoord is bij een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen. Aandacht voor de bestaande voorraad en voor betaalbaarheid. Kostenreductie door slimmer, efficiënter werken. Streven naar meer en nieuwe samenwerkingsvormen, naar co-creatie en naar andere productiewijzen om de kosten voor nieuwbouw, beheer en onderhoud verder te kunnen reduceren.

De focus op onze kerntaak, het verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. In het bijzonder jongeren en ouderen, maar ook gezinnen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Daarin zit onze maatschappelijke toegevoegde waarde en dat bevestigt ons bestaansrecht. Ook een focus met kansen in studentenstad Eindhoven met een divers aanbod van hoger onderwijs, en bij een toenemende vergrijzing. Deze jaren geleden gemaakte keuzes blijken nu -inderdaad - onze kracht.