#wooninc

Good Governance heeft betrekking op het stelsel van besturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. De focus daarbij ligt op een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen en op de transparante wijze van verantwoorden.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie, voor de continuïteit daarvan en de verdere ontwikkeling ligt bij het bestuur bestaande uit Angela Pijnenburg en Henk Buursink. Dit geldt ook voor de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn beschreven in de statuten en verder uitgewerkt in het bestuursreglement.
De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, houdt toezicht op het bestuur en op de gang zaken van de stichting en fungeert (naast de Raad van Belanghouders) als klankbord. Het verslag van de Raad van Commissarissen over de uitvoering van haar toezichthoudende taak in 2012 wordt op de website van Wooninc. gepubliceerd.
Ook de samenstelling van de Raad en de documenten die het goed ondernemingsbestuur van Wooninc. weerspiegelen, zoals de integriteitscode, de klokkenluidersregeling en de bedrijfstakcode, zijn op de website te vinden.

Belangrijker nog dan alle reglementen vinden wij de aspecten houding en gedrag (cultuur), vertrouwen, zorgvuldigheid, adequaat systeem van ´checks and balances´ en openheid. Elkaar durven aanspreken als we ons niet aan de overeengekomen gedragsregels houden.

De beloning van bestuurders en commissarissen is conform de respectievelijke regelingen die gelden binnen de sector. Eind 2012 heeft de verantwoordelijke minister bepaalt dat zowel de beloning van de bestuurders, als de vergoeding voor commissarissen naar beneden bijgesteld moeten worden. Wooninc. neemt de daaraan verbonden overgangstermijn in acht en zal met ingang van 2017 in drie jaar de beloningen bijstellen. Onder voorbehoud uitkomst eventuele procedures of overleg daarover.

Raad van Belanghouders
De Raad van Belanghouders waarborgt onze maatschappelijke positie zoals vastgelegd in de statuten en reglementen. In de RvB hebben op persoonlijke titel een negental personen zitting uit de maatschappelijke domeinen waarbinnen Wooninc. actief is. In 2012 heeft de Raad van Belanghouders positief geadviseerd over de benoeming van een nieuwe commissaris en is in een tweetal themabijeenkomsten uitgebreid ingegaan op de taak en bijdrage van Wooninc. op het gebied van Wonen en Zorg en Veiligheid en Leefbaarheid. Het verslag van de Raad van Belanghouders over de uitvoering van haar toezichthoudende taak in 2012 wordt op de website van Wooninc. gepubliceerd.

Stichting Huurdersplatform Wooninc.
De belangen van de huurders worden behartigd door Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). In 2012 kwamen bestuur van Wooninc. en SHW meerdere malen bijeen en kwamen onder meer aan de orde advisering over het huurprijsbeleid en de aanpassing van de Algemene Huurvoorwaarden. In juni is er een bijeenkomst geweest in het kader van sociaal beheer. De bijeenkomst was erop gericht om SHW meer inzicht te geven in wat sociaal beheer voor Wooninc. inhoudt, met als doel een betere samenwerking te realiseren tussen de consulenten sociaal beheer en SHW als vertegenwoordiging van bewonerscommissies. De SHW is op zoek naar nieuwe leden. 
 
Extern toezicht
Naast het interne toezicht is er het toezicht door de accountant, benoemd door de commissarissen en van het Centraal Fonds Volkshuisvesting in opdracht van de voor volkshuisvesting verantwoordelijke Minister. Daarbij is de aandacht gericht op ‘rechtmatigheid’ en ‘doelmatigheid’  en de financiële continuïteit. Het meest recente oordeel eind 2012 is positief voor Wooninc. De continuïteit is naar het oordeel van het CFV voldoende gewaarborgd.

Geschillencommissie
Binnen Wooninc. is een geschillencommissie actief. In 2012 zijn door de commissie geen geschillen behandeld. Er zijn er bijna 80 klantreacties in goed overleg met de klant en naar tevredenheid opgelost.