missie & visie

Wonen is een primaire levensbehoefte en niet iedereen is in staat op eigen gelegenheid te voorzien in woonruimte. Wooninc. biedt deze mensen de mogelijkheid leefruimte te huren, in buurten en dorpen waar het goed wonen is. Uiteraard volgens de Governance code woningcorporaties. Waar we voor staan gaat iets verder dan eerst:

In het bijzonder mensen die vanwege beperkt inkomen daarvoor een beroep op ons doen, in MRE* passende woonruimte bieden; onderscheidend zijn in zelfstandig wonen voor ouderen met voorzieningen voor welzijn en zorg.

*Metropool Regio Eindhoven

 In de 1e plaats woonruimte bieden aan mensen die in de vrije sector niet of moeilijk in aanmerking komen voor goede, veilige en betaalbare woningen. De aanvulling op de oorspronkelijk missie richt zich op het wonen specifiek voor ouderen. Daar zijn aanvullende voorzieningen wenselijk om hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Voor zover wettelijk toegestaan en in ons vermogen ligt, bieden wij in de 2e plaats perspectief op andere gebieden. Bijvoorbeeld huishoudens met een middeninkomen reële kansen bieden op een passende woning en op verbetering van hun woon- en leefsituatie. Of investeren in welzijn- en zorgvoorzieningen, of op het gebied van opgroeien of integratie en sociale samenhang.

Visie

Onderhavige visie geeft een toekomstbeeld van Wooninc. voor langere termijn. Daarin onderkennen wij feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen en plaatsen deze in een ruimere context en in een lange termijn perspectief. De verdere concretisering is in het meer dynamische ondernemingsplan dat regelmatig wordt geëvalueerd, en in de begroting die wij jaarlijks opstellen.

Beschikbaarheid

Vertrekpunt voor ons is natuurlijk de klant, met name die woningzoekenden die vanwege een beperkt inkomen voor woonruimte een beroep op ons doen. Daarvoor zijn onze beschikbare en betaalbare woningen primair bestemd. De vraag ernaar blijft naar verwachting onveranderd. Zorgen voor een passende en duurzame voorraad woningen, die aansluit op de vraag als het gaat om betaalbaar wonen, blijft dan ook ons streven. De voorraad betaalbare woningen in Eindhoven is meer dan voldoende. Er is dan ook ruimte voor transformatie van een deel van onze voorraad naar de vrije sector huur en koop. Verder zijn wij van betekenis met de ontwikkeling en realisatie van nieuwe huur- en koopwoningen in de vrije sector, met stedelijke vernieuwing daar waar wij een bijdrage kunnen leveren en met het in stand houden van leefbare buurten en dorpen in de regio.

Betaalbaarheid

De zorg voor betaalbaarheid van de woonruimte blijft onze aandacht houden. Daarbij telt niet alleen de huur, maar ook de energielasten. De jaarlijkse huurverhoging ligt -onder voorbehoud- rond de inflatie. Omdat de huur daarvan een afgeleide is, blijven we de stichtingskosten van nieuwbouw zo scherp mogelijk uitonderhandelen. In het kader van onderhoud, beheer en nieuwbouw, is onze aandacht voor de energetische kwaliteit van de woningen onveranderd groot. En waar mogelijk aan het beperken van servicekosten door inzet van vrijwilligers. Het niveau van onze relatief lage bedrijfskosten proberen we te handhaven. Wij zijn ons er van bewust dat de huurders daarvan uiteindelijk de rekening krijgen.

Wonen, service en zorg

Wij nemen de verantwoordelijkheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. De samenhang tussen wonen, service en zorg is in ons handelen verankerd door onze alliantie met meerdere zorgaanbieders. Als het gaat om de feitelijke zorg dan organiseren we dit met hen, ook in de kleine kernen die binnen ons werkgebied vallen. Als het gaat om bouwkundige voorzieningen dan biedt onze Opplusregeling in veel situaties oplossing. Maar tevens benadrukken wij de eigen verantwoordelijkheid door ook de eigen sociale structuur van betrokken huurder erbij te betrekken.

De scheiding van wonen en zorg en het toenemende beroep op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vereisen betrokkenheid, goed nabuurschap en mantelzorg om de sociale samenhang zeker te stellen. Waar nodig of gewenst blijven we daarin faciliteren, als het moet ook fysiek in de vorm van bouwkundige voorzieningen of aanpassingen.

Ongestoord woongenot

Huurders hebben verwachtingen over een ongestoord woongenot en een woonomgeving die schoon, veilig en sociaal is. Vooral ouderen hebben daarbij verwachtingen over onze inzet. Waar mogelijk en betaalbaar, blijven wij die verwachting waarmaken. Dit kan per wooncomplex of woongemeenschap verschillen. Een leefbare woonomgeving is en blijft tot op zekere hoogte mede onze verantwoordelijkheid, maar ook bedrijfseconomisch is het voor ons van belang. Onze vastgoedwaarde wordt mede daardoor bepaald. Wij streven voortdurend naar optimale sociale samenhang waarbij wij de bewoners als belanghebbende, maar ook als medeverantwoordelijke blijven betrekken.

Meedoen!

Binnen bepaalde grenzen vinden wij Meedoen! (participatie) meer dan vanzelfsprekend. Vooral bewoners en belanghouders betrekken bij ons handelen dat hen raakt. Met ons vastgoed, ons maatschappelijk kapitaal en onze organisatie als de middelen om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij de ambitie van waardeontwikkeling van ons vermogen om ook op lange termijn onze maatschappelijke taak te kunnen uitvoeren. Dus altijd de afweging tussen het heden en de toekomst. Onze verantwoordelijkheid voor de huidige huurder ten opzichte van toekomstige die mogelijk meer en andere eisen stelt aan wonen en leven. Participatie betekent voor ons ook verbinden met de omgeving. Samenwerken met vele andere maatschappelijke of commerciële partijen om onze doelen te realiseren, maar wel onder voorwaarde van wederkerigheid.

Nieuwbouw en onderhoud

Onze nieuwbouw en ons onderhoud is op basis van marktanalyses en conditiemetingen. Wij streven naar behoud van een kwantitatieve en kwalitatieve goede voorraad betaalbare woningen, afgestemd op de vraag. Autonome groei is voor ons zeker geen doel. Ons aanbod dient gedifferentieerd te zijn naar ligging, kwaliteit, prijs en type van huishouden. Onderhoud dient om de kwaliteit te waarborgen, de vastgoedwaarde zeker te stellen maar bovenal ook om klantwaarde te optimaliseren. Basiskwaliteit zoals gedefinieerd in het Bouwbesluit is ons vertrekpunt voor het onderhoudsbeleid.

Duurzaamheid

Ambitieus blijven we als het gaat om milieubewustheid. Niet alleen ten aanzien van de woon-, bouwtechnische en energetische kwaliteit van ons vastgoed, maar ook qua woonomgeving, veiligheid, architectuur en flexibiliteit in (toekomstig) gebruik. Bij onderhoud en renovatie streven wij naar een hogere energetische kwaliteit waarmee het energieverbruik naar verwachting afneemt. Verder haken wij in op de ambitie van Eindhoven energieneutraal in 2043. De principes van The Natural Step zijn voor ons een belangrijke leidraad.

Financiële continuïteit

Om onze ambities op lange termijn waar te kunnen maken is de financiële continuïteit een voorwaarde. Ons uitgangspunt is om op alle kritische prestatie indicatoren boven de minimum norm te realiseren.  Het actuele eigen vermogen geeft een voldoende risicobuffer. Het vreemd vermogen staat met maximaal 65% van het balanstotaal in juiste verhouding tot het eigen vermogen. De uitgaven overtreffen nooit de inkomsten en de rente op vreemd vermogen is op te brengen uit de normale exploitatie.

Goed werkgeverschap

Ook als het gaat om goed werkgeverschap hebben wij een duidelijke visie. Het zijn van een lerende organisatie die zich voortdurend verbetert;  waar het fijn werken is; waar men elkaar respectvol bejegent; waar geloof is in de vakbekwaamheid en zelfstandigheid van de medewerkers. Waar betrouwbare en respectvolle werkrelaties bestaan, ook voldoende om elkaar waar nodig aan te spreken. Waar weinig of geen formele uitoefening van autoriteit bestaat. In een werkomgeving die open en inspirerend is en een werkklimaat gebaseerd op ambitie en resultaten. Waar mensen worden aangemoedigd om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te delen. Waar besluitvorming en verantwoordelijkheid op een passend niveau zijn gelegd. Een platte organisatie met een management beperkt van omvang. Waar verbinden en samenwerken voorop staat; waar medewerkers de ruimte hebben om hun talenten te ontwikkelen en waar zij trots zijn op de resultaten die Wooninc. realiseert.

De wijze waarop wij in de praktijk handelen, is gebaseerd op onze waarden en normen. Ze zijn de centrale maatstaven voor Wooninc. en spelen een rol in onze afwegingen, beoordelingen, meningen en handelingen. De allesomvattende kernbelofte waarin onze normen en waarden zijn samengevat, is Samen goed doen! Onze waarden vertegenwoordigen wat wij waardevol vinden in ons denken en doen. Waarden zonder norm hebben weinig zin. Normen zijn onze gedeelde opvattingen over hoe wij ons als (medewerker of vertegenwoordiger van) Wooninc. gedragen, of juist niet.

Samen goed doen!

Naar eer en geweten en binnen de gegeven kaders uitdagingen oppakken en problemen aanpakken en oplossen. Pro-actief meedoen en bijdragen aan het grotere geheel, ons dienstbaar opstellen. Ons Goed doen! is in 1e aanleg bepaald door de regels in het (concept) Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv). Daarin een duidelijke afbakening van onze kerntaak en de woningzoekenden die wij huisvesten, de verwachtingen over kwaliteit van onze voorraad, waarborgen van onze financiële continuïteit, onze inspanningen voor leefbaarheid en wonen, welzijn en zorg, de inbreng van onze huurders en andere belanghouders en de vereiste governance.

Alles wat wij doen is mensgericht. Sociale waarden zijn voor ons vanzelfsprekend. Integriteit met als norm wetten en regels en algemeen aanvaarde waarden en normen waaraan Wooninc. en de medewerkers zich te houden hebben. In voorkomende gevallen betekent dit dat in alle openheid ons doen en laten daaraan getoetst kan worden. Respect ofwel bewoners, leveranciers en belanghouders op basis van gelijkwaardigheid bejegenen. Onze integriteitscode gaat dieper in op het begrip integriteit. Wanneer gedragsregels worden overschreden is het van belang dat medewerkers (vermoedens van) misstanden adequaat kunnen melden. Een klokkenluidersregeling maakt daarom onderdeel uit van onze integriteitscode.

Veel van onze huurders zijn ouderen met afnemende mobiliteit en snelheid. Contact met ouderen vraagt in de regel meer persoonlijke aandacht en meer tijd. Meer maatwerk. Daarom zijn ook behulpzaamheid en geduld waarden die wij als Wooninc. benadrukken. Voor de bewoners, maar ook in ons werk zijn zelfbepaling en zelfredzaamheid waarden om te respecteren. Zelf de regie hebben over je leven, over het wonen en over de service en zorg die je wenst. Voor de medewerker betekent het samen doen en anderen mee laten doen, regie nemen over je taken, en ruimte en verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

Voor kwaliteit van dienstverlening geldt de verwachting die onze klanten van ons hebben als de norm. De organisatie heeft deze norm in een cijfer uitgedrukt. Resultaatgerichtheid heeft als norm het tijdig realiseren van gemaakte afspraken.

Voor ons is het vanzelfsprekend dat we transparant zijn over de wijze waarop wij omgaan met onze bedrijfsmiddelen. Hoe we daarmee een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven op het terrein van wonen en leven; hoe we professioneel en op efficiënte en effectieve wijze perspectief op wooncarrière bieden; hoe we besluiten nemen op zakelijke gronden. Hoe we inhoud geven aan kwaliteit, milieubewustheid, verantwoorde groei en het creëren van economische, maar ook van sociale waarde. In de verantwoording hanteren we de regels van het Btiv en de accountancy.

Samen goed doen betekent ook verbinden. Veranderingen en aanpassingen in onze werk, of in de samenleving, vinden immers niet (meer) alleen plaats op het niveau van Wooninc. maar in breder verband, in thema verband zoals wonen en zorg. Het gaat ook om delen. Werken als partners. Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid dragen, vakbekwaamheid tonen en talenten ontwikkelen vinden wij daarom belangrijke waarden in onze werkorganisatie. Leiderschap wordt binnen Wooninc. mede daarom gekenmerkt door moed (om los te laten, om aan te spreken, om vrijheid van handelen te geven), het hebben van een visie die anderen inspireert en motiveert, door goed voorbeeld te geven en door rechtvaardigheid.

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.