Prestatieafspraken #040: Focus op gezamenlijke ambities

25-03-2013

De gemeente Eindhoven en de woningcorporaties – Domein, Trudo, Vitalis, Woonbedrijf en Wooninc. maken jaarlijks (prestatie-)afspraken over welke bijdrage een ieder levert aan het betaalbaar en goed wonen en leven in deze stad. Op 25 maart ondertekenden alle bovengenoemde partijen de nieuwe prestatieafspraken voor 2013.

In de prestatieafspraken formuleren partijen jaarlijks hun gezamenlijke visie op de stad Eindhoven: waar staan we en waar willen we naar toe? De prestatieafspraken zijn een  momentopname in een continu proces van samenwerken. De afspraken zijn dus nadrukkelijk ‘extra’: ze komen boven op de reguliere werkzaamheden die alle partijen in de stad zelf al vervullen, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw- en renovatieprojecten, maar ook het onderhoud van de openbare ruimte en sport en cultuurvoorzieningen. Deze afspraken zijn ook voorgelegd aan de huurdersvertegenwoordigingen van de corporaties en die hebben positief gereageerd.

Voor 2013 zijn de volgende thema's benoemd:

Woningmarkt: beschikbaarheid en betaalbaarheid
Hieronder vallen onderwerpen die door de crisis en de vastgelopen woningmarkt aan urgentie en actualiteit hebben gewonnen. Beschikbaarheid en betaalbaarheid is en blijft belangrijk. Speciale afspraken zijn gemaakt voor arbeidsmigranten, in 2013 ontwikkelen en leveren we 200 plaatsen. In 2013 wordt de opgave met betrekking tot de huisvesting van (internationale) kenniswerkers in regionaal verband verkend. Op basis hiervan zal een convenant worden opgesteld.De uitkomsten van het woonkostenonderzoek dat in 2012 is gehouden en de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg (in kader van rijksbeleid), worden binnen dit thema nader uitgewerkt.

Duurzame stad in Brainport: groene woningen en zelfvoorzienende wijken
Een groot deel van de creativiteit en ontwikkelkracht van onze toptechnologische regio is gericht op de enorme uitdaging van duurzaamheid. Technologie en onze cultuur van samenwerken  bieden natuurlijk unieke kansen voor synergie. De mogelijkheid tot het oprichten van een Energie Exploitatie Maatschappij wordt onderzocht. We investeren in de bestaande woningvoorraad;door onze bewoners met nieuwe toepassingen van nieuwe technologie vertrouwd te maken, krijgen ze eerder een plek in het dagelijks leven. Op die manier ontstaat een ‘proeftuin’, of een testmarkt voor vernieuwende producten. Voor duurzame nieuwbouwwoningen wordt Vredeoord zo’n proeftuin.

Supervillage: onderscheidende woon- en werkmilieus
Eindhoven en de omliggende regio houden een economische sterke positie wanneer zij aantrekkelijk zijn en blijven voor bewoners, bedrijven en kenniswerkers. De kwaliteit van leven – in de volle breedte – speelt hierbij een belangrijke rol. Deze kwaliteit bindt bewoners aan de regio, hoe kan deze kwaliteit verder worden uitgebouwd? Dat wordt in 2013 onderwerp van een debattenreeks waarin de kwaliteit van leven in Eindhoven centraal staat. Daarbij is ook de kwaliteit van de wijken van belang. Gemeente en corporaties werken samen met bewoners en partners het gebiedsgericht werken verder uit en gaan verder met het zoeken naar mogelijkheden om interventies in wijken op elkaar af te stemmen. Vervolgens zijn we in staat om in 2014 de actiegebieden voor 2015-2018 aan te wijzen.

Regeerakkoord
De impact van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ en het recente lenteakkoord zal zeker zijn weerslag hebben op deze plannen. Hoe en wat is pas duidelijk als de regeringsplannen uitgewerkt worden.  

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.