ED: Forse kritiek op rapport woonwagens

31-08-2012
ED: Forse kritiek op rapport woonwagens

Eindhovens Dagblad 31 augustus 2012

EINDHOVEN – Het rapport Woonwa­genbewoners in Nederland 2011 dat deze week naar de Tweede Kamer werd gestuurd, is ‘onvolledig en ab­soluut niet representatief’. Dat zegt adjunct-directeur Jeroen Hoogbergen van Nijbod Consul­tancy in Eindhoven. Nijbod be­heert naar eigen zeggen meer dan 4.500 staanplaatsen voor 150 ge­meenten en corporaties in heel het land.

In het rapport worden de externe bureaus of speciaal opgerichte sa­menwerkingsverbanden die het woonwagenbeleid hebben overge­nomen van gemeenten en/of woningbouwcorporaties flink op de korrel genomen. De onderzoekers spreken over ‘een anomalie, ingege­ven door onkunde en angst’ en willen dat er eind komt aan die si­tuatie. ‘Het inschakelen van een ex­tern bureau belemmert de commu­nicatie tussen de gemeente en cor­poratie en de bewoners. Natuur­lijk zijn er situaties waarbij uitbe­steding van het beheer zinnig is. Bijvoorbeeld een kortdurende rol als ‘smeerolie’ of kathalysator als de relatie tussen een gemeente en woonwagenbewoners slecht is’, schrijven de onderzoekers. Maar het streven moet erop gericht zijn dat gemeenten en corporaties het heft weer in eigen handen nemen. „Ik ken het rapport”, zegt Hoog­bergen. Hij noemt het kwalijk dat Nijbod en andere adviesbureaus op geen enkele wijze door de on­derzoekers zijn gehoord. „Er is nau­welijks contact geweest met men­sen in het veld. De onderzoekers hebben negentien locaties onder­zocht. Dat is volgens ons absoluut niet representatief. Onduidelijk is bovendien welke locaties er zijn onderzocht en in welke gemeen­ten. Ging het alleen over woonwa­genbewoners of ook over Sinti en Roma? En zijn er ook locaties be­zocht die beheerd worden door ex­ternen?”


Peter van den Bogaert van Be Flex, een adviesbureau voor gemeenten en corporaties, is veel minder nega­tief. Wel zegt hij dat angst voor de woonwagenbewoners ‘vaak tussen de oren zit’ en dus niet altijd is ge­baseerd op de feiten. Hij onder­schrijft de conclusie van de onder­zoekers dat een extern bureau vooral ondersteunend moet wer­ken. Van den Bogaert was onder meer betrokken bij de toezichtsac­ties op woonwagencentrum De Vinkenslag langs de A2 in Maas­tricht. Ook werd hij een tijdje inge­huurd door de gemeente Waalre en door woningcorporatie Wooninc. Die corporatie beheert nu zelf woonwagenlocaties in Eindhoven, Nuenen, Geldrop en Veldhoven. Naar volle tevreden­heid. Volgens Wooninc. is de situa­tie daar de voorbije tien jaar fors verbeterd.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.