Initiatief woningcorporaties tijdelijke huisvesting

19-11-2015

Druk op de woningmarkt
De druk op de woningmarkt in Veldhoven is groot, zo merken de woningcorporaties. Er is een toenemende vraag naar betaalbare huurwoningen, mede ook door de aanwezigheid van ASML waar veel mensen werken, en komen te werken, ook vanuit het buitenland. Ook jongeren uit Veldhoven zelf doen steeds meer een beroep op de huurmarkt en nu heeft de gemeente voor dit en volgend jaar ook nog een uitdaging voor de huisvesting van meer dan 150 statushouders. Alle aanleiding om op korte termijn en liefst snel, het aanbod van huurwoningen te vergroten. De woningcorporaties Wooninc., ‘thuis en Woonbedrijf hebben de gemeente voorgesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om zogenoemde ‘pauzelocaties’ gedurende enkele jaren te gebruiken voor tijdelijke woonvoorzieningen. De woningcorporatie beschikken over grondposities die op korte termijn nog niet tot ontwikkeling komen maar die met een versnelde RO-procedure mogelijk tijdelijk als zodanig gebruikt kunnen worden. Als voorbeeld voor de tijdelijke woningen hebben zij in dit verband de Heijmans-One woning genoemd en de ‘spaceboxen’ van Woonbedrijf.

Informatienota gemeenteraad
Met het initiatief spelen de woningcorporaties in op de vraag van de gemeenteraad op 15 september jl. aan het college om snel met voorstellen te komen die de druk op de woningmarkt kunnen wegnemen nu het er naar uitziet dat de gemeente een substantiële taakstelling krijgt in het huisvesten van statushouders. Om verdringing te voorkomen kunnen tijdelijke woningen een oplossing bieden. In de visie van de woningcorporaties zijn deze tijdelijke woningen niet alleen voor statushouders, maar ook voor anderen die om sociale of economische reden in Veldhoven snel een woning moeten krijgen. De verwachting is dat men vervolgens vanuit deze tijdelijke woning daarna een woning kan vinden in de reguliere markt van huur- en koopwoningen.

De woonbebouwing
Het aantal woningen is nader te bepalen en mede afhankelijk van de mogelijkheden die een locaties bieden. De huisvesting is bedoeld voor alleenstaanden. De opzet is sober maar verzorgd en past op die wijze bij het tijdelijk karakter van het voorgenomen project. De Heijman-One woningen hebben als voordeel dat ze snel zijn te plaatsten en eventueel ook snel te verplaatsen. Woonbedrijf heeft toegezegd om een deel van de ‘spaceboxen’ in te zetten die komende zomer vrijkomen op het terrein van de TU/e. Bij elkaar denken de corporaties circa 100 a 120 tijdelijke woningen te kunnen realiseren.

Onderzoeksfase
Op dit moment bevindt het initiatief zich nog in de onderzoeksfase en dat betekent dat er nog niets is besloten. De locaties daarvoor worden gezocht en onderzocht op mogelijkheden. De onderzoeken zullen naar verwachting medio januari 2016 gereed zijn en vervolgens wordt de uitkomst voorgelegd aan de gemeente.

Bij een positief resultaat start de procedure die moet leiden tot afspraken tussen de gemeente Veldhoven en de corporaties over onder andere ontsluiting en planologische inpassing. De uitkomst wordt vastgelegd in een omgevingsvergunning. Het gaat hierbij onder meer ook om een tijdelijke ontheffing van maximaal 10 jaar. Als ook de gemeenteraad positief is over het initiatief en de locaties, dan kan naar verwachting het besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning medio april 2016 plaats vinden.


 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.