Onderzoek fusie Vitalis Sociale Woonvormen en Wooninc.

16-05-2014

De toezichthouders van Vitalis Sociale Woonvormen (VSW) en Wooninc. hebben ingestemd met een verkenning naar een mogelijke samenvoeging van de twee woningcorporaties. VSW en Wooninc. zien een samengaan als goed antwoord op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en volkshuisvesting. Door fusie wordt Wooninc. eigenaar van de hele vastgoedportefeuille van VSW. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerd aanbod van eengezinswoningen, appartementen, studio’s en zorg van Vitalis in nabijheid. De alliantie met de Vitalis Zorg Groep voor behandeling en zorg blijft hecht en zal in de toekomst verder uitgebreid worden. De streefdatum is 1 januari 2015. 

De meerwaarde van de fusiecorporatie zit in de unieke verbinding van wonen en zorg. Door fusie ontstaat er een krachtige en gezonde corporatie in de regio Eindhoven met ruim 3.000 voor senioren geschikte woningen met een pakket van woon-, welzijns- en zorgdiensten. Bij Wooninc. vooral binnen het Wooninc.Plus concept. Daarnaast heeft Wooninc. nog meer dan 7.000 andere verhuureenheden. De fusie levert per saldo een gevarieerd palet op aan reguliere woningen, aan woningen specifiek voor senioren en ouderen, en woningen voor andere groepen met een vraag naar een beschermde woonomgeving. Wonen en zorg – in levensloopbestendige en betaalbare woningen, in een vertrouwde buurt en veilige omgeving met zorg en ondersteuning dichtbij huis. Het antwoord op het nieuwe overheidsbeleid van zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Inspelen op de veranderingen
“Door bundeling van positie en expertise op gebied van wonen-zorg-welzijn spelen de partijen in op de toekomst. De ouderenzorg staat aan de vooravond van zeer ingrijpende veranderingen. Het kabinet kiest voor een stelselwijziging in combinatie met decentralisatie en korting op het zorgbudget.”, zegt Léon Rulkens, bestuurder van Vitalis. “Dat maakt dat wij het wonen en zorg anders vorm en inhoud moeten geven.” Angela Pijnenburg, directeur-bestuurder Wooninc. vult aan: “Ook de politieke bemoeienis met de sector maakt dat corporaties het moeilijker krijgen. De verhuurdersheffing die de overheid ons heeft opgelegd zet de financiële huishouding onder druk. Het wordt voor kleine corporaties over het algemeen dan ook steeds moeilijker om te kunnen blijven vernieuwen en verbeteren. Tegelijkertijd neemt de vraag naar woonruimte voor ouderen toe en neemt het aanbod af omdat de politiek kiest voor verdere inperking van de sociale huurmarkt. Onze gezamenlijke focus is dan ook niet alleen betaalbaarheid, maar vooral ook beschikbaarheid. De vergrijzing leidt immers tot een toenemende behoefte aan woningen met specifieke kwaliteiten en eigenschappen voor ouderen.” Rulkens vervolgt: “Door het samengaan van beide corporaties ontstaat er een krachtige speler met een gevarieerd aanbod aan huurwoningen specifiek voor ouderen en met een goede maatschappelijke verankering in de regio Eindhoven. En die is nodig in het licht van de forse maatschappelijke opgave, om de risico’s te spreiden en om een duurzame financiering te borgen.”

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.