Orgelplein en vermeende verzakkingen

07-03-2013

Wooninc. is eigenaar van de locatie Orgelplein in Eindhoven. Dat wil zeggen van alle 23 stand-plaatsen, 2 woningen en enkele bergingen. De gemeente is eigenaar van het openbaar gebied. Meerdere (21) woningeigenaren huren alleen een standplaats en bouwen zelf een woonwagen. Regelmatig wordt de naam van Wooninc. genoemd in relatie tot het proces van verhuizing van de woonwagenbewoners naar het Orgelplein. Zo ook onlangs in een raadsbrief van 6 maart jl. in verband met mogelijke aansprakelijkheid voor schade door vermeende verzakkingen. Onze enige rol is die van verhuurder. Wooninc. heeft geen enkele betrokkenheid bij het leegmaken van de oude woonwagenlocatie Joost de Momper. Niet bij het bepalen en toekennen van verhuiskostenvergoedingen. En ook niet bij de lopende discussie tussen gemeente en eigenaar-bewoners over schade door vermeende verzakkingen. En we leggen graag uit waarom wij daarin geen rol vervullen.

Komt er een signaal over schade aan een woonwagen of woning, dan is de eerste vraag of grondverzakking hiervan de oorzaak is. Zo ook op Orgelplein. Om hier duidelijkheid in te krijgen moet o.m. de bestrating onder de woonwagen worden beoordeeld. Is deze verzakt dan rijst de vraag of een juiste fundering is toegepast. De fundering van een bouwwerk, ook daar waar het een woonwagen betreft, dient immers gebaseerd te zijn op de grondgesteldheid ter plaatse en het gewicht van het bouwwerk, en niet vice versa. De vraag is of op Orgelplein voldoende rekening is gehouden met de grondgesteldheid, zoals beschreven in het vooraf uitgevoerde geotechnisch onderzoek. De verleende omgevingsvergunning geeft daarover uitsluitsel, immers de vergunning met constructie-advies moet daaraan getoetst zijn. Dit alles is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het bouwwerk (waaronder woonwagens). De constatering van Wooninc. is dat de bestrating niet verzakt is, zo blijkt ook uit ter plekke gemaakte foto’s. Tegelijkertijd is onderzocht of de aannemer de standplaatsen volgens de kwaliteitseisen van de gemeente heeft aangelegd. Er is niet geconstateerd dat de aannemer dit niet heeft gedaan. Is de standplaats niet verzakt, dan kan de schade mogelijk veroorzaakt zijn door het niet juist stellen van een woonwagen. Omdat dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het bouwwerk is, hebben wij dit verder niet beoordeeld. Volgens jurisprudentie (Hof Den Haag, juni 2012) is dit ook niet de verantwoordelijkheid van een eigenaar van de standplaats.

Het kan ook zijn dat schade is opgetreden omdat niet juist is gefundeerd of omdat de woonwagen deels of geheel niet op de voorgeschreven plek is geplaatst, namelijk conform de vastgestelde situatietekening. Daarover moet de vastgestelde situatietekening en omgevingsvergunning  uitsluitsel geven. Ook hier geldt dat het oprichten van een bouwwerk met bijbehorende fundering de verantwoordelijkheid van de eigenaar is. Het is verder de verantwoordelijkheid van de gemeente om de vereiste omgevingsvergunning met bijbehorende constructie te beoordelen, deze te verstrekken en de controle uit te voeren op de uitvoering, en indien van toepassing te handhaven. Wooninc. staat hier geheel buiten.

Mede vanwege het voorgaande is onze conclusie dat Wooninc. geen rol vervult in de discussie over mogelijke schade door vermeende verzakkingen. Wooninc. is hiervoor niet verantwoordelijkheid en niet aansprakelijk. Desgevraagd heeft de gemeente Eindhoven ons tot op heden ook niet duidelijk kunnen maken waarom Wooninc. verantwoordelijk en aansprakelijk zou zijn voor het aanbrengen van funderingen en/ of vermeende verzakkingen van bouwwerken in eigendom van derden.

Vaststaat dat de woningen en bergingen die Wooninc. op Orgelplein heeft gebouwd conform de omgevingsvergunning met bijbehorende constructie zijn gerealiseerd. Een en ander gebaseerd op grondonderzoek van Geotechnisch Bureau Lankelma en met advies van Advies- en Ingenieursbureau voor bouwconstructies van de Laar. Van verzakking van deze bouwwerken is geen sprake.

Eindhoven, maart 2013
 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.