Wooninc. zal schade niet betalen

14-03-2013
Wooninc. zal schade niet betalen

Bron: Eindhovens Dagblad 14 maart 2013

Door Ad de Koning 

EINDHOVEN – Voor de schade die zou zijn ontstaan door de verzak­kingen op het Orgelplein in Ton­gelre hoeft de gemeente Eindho­ven zeker niet bij Wooninc. aan te kloppen. Wooninc. is ‘niet verant­woordelijk en niet aansprakelijk voor mogelijke schade’, schrijft de woningcorporatie in een verkla­ring op de eigen website.

Het is voor het eerst dat Wooninc. zich publiekelijk over de kwes­tie- Orgelplein uitlaat. Voormalig wethouder Mary Fiers heeft de ge­meenteraad eerder herhaaldelijk laten weten met Wooninc ‘in goed overleg’ te zijn over de 1,6 miljoen euro die de gemeente heeft betaald om de funderings­problemen zoveel mogelijk op te lossen. De gemeente vindt dat die kosten voor de corporatie zijn, maar heeft het bedrag ‘voorge­schoten’ om de bewoners van het plein niet de dupe te laten zijn.

Wooninc. is eigenaar van de 23 standplaatsen, twee stenen wo­ningen en enkele bergingen op het Orgelplein. De gemeente is ei­genaar van het openbaar gebied. 21 woningeigenaren op het plein huren volgens Wooninc. alleen een standplaats en hebben zelf een woonwagen gebouwd. ‘Onze enige rol is die van verhuurder’, schrijft Wooninc. nu in de verkla­ring. De corporatie heeft ‘geen en­kele betrokkenheid bij het bepa­len en toekennen van verhuiskos­tenvergoedingen’. Wooninc. vraagt zich af of op het Orgelplein ‘voldoende rekening is gehouden met de grondgesteldheid’ zoals be­schreven in een vooraf uitgevoerd geotechnisch onderzoek. Wooninc. constateert in elk geval dat de bestrating niet verzakt is. Bovendien is ‘niet geconstateerd dat de aannemer de standplaatsen niet volgens de kwaliteitseisen van de gemeente heeft aange­legd’. ‘Is de standplaats niet ver­zakt, dan kan de schade mogelijk veroorzaakt zijn door het niet juist stellen van een woonwagen’, schrijft Wooninc. Uit jurispruden­tie zou blijken dat dit sowieso niet de verantwoordelijkheid van een eigenaar van een standplaats (Wooninc.) is.

Volgens een woordvoerster neemt de corporatie het stand­punt zoals verwoord in de verkla­ring ‘al lange tijd in’. „We spreken binnenkort met de gemeente over de vraag of een inhoudelijk overleg met ons over vermeende verzakkingen op het Orgelplein opportuun is. Wij vinden van niet”, aldus de woordvoerster. De corporatie gaat ‘desondanks graag de dialoog’ aan. Ter voorbereiding vraagt Wooninc. volgens de corpo­ratie wel al ‘acht maanden om re­levante stukken’. „Maar we kre­gen pas 24 uur voor de raadsbe­handeling van het dossier slechts een gedeelte ervan per ijlbode toe­gestuurd.” Wooninc. gaat er deson­danks van uit dat ‘een zakelijk ver­schil van inzicht niet leidt tot con­sequenties in onze relatie met de gemeente’. „Daar is de afgelopen maanden ook niets van geble­ken.”

De gemeente Eindhoven laat we­ten tot aan de behandeling van de kwestie in een speciale commis­sievergadering op dinsdag 19 maart niet meer in te gaan op vra­gen over het Orgelplein.
 

Lees ook: COMMENTAAR:  Opvolger Fiers niet te benijden

Ook met het opstappen van de Eindhovense wethouder Mary Fiers komt er nog lang geen einde aan de kwes­tie- Orgelplein. De verhuizing van woonwagens in de wijk Tongelre draait niet alleen uit op een financieel debacle, maar trekt ook diepe sporen in het stadsbestuur en het ambtelijk apparaat van Eindhoven.

Fiers sprak bij haar vertrek een hard oordeel uit over ambtenaren die zich geen eigenaar tonen van het Orgelplein-dossier en zich dus ook niet moreel verantwoordelijk voelen voor de gang van za­ken. Als die houding – naast haar eigen nalatigheid – Fiers nood­lottig is geworden, dan is er iets grondig mis met de cultuur op de werkvloer bij de gemeente. Dat schreeuwt om een reactie van betrokkenen. Intussen groeit de twijfel of het de gemeente zal lukken de financiële gevolgen van de Orgelplein-kwestie enigs­zins te beperken. De betrokken woonwagenbewoners zijn zelfs gepikeerd over een verzoek van de gemeente om terug te betalen wat zij te veel aan verhuisvergoedingen hebben ontvangen. Het zal voor de gemeente een hele toer worden daar wat te halen.

WoningcorporatieWooninc. voelt zich als eigenaar en verhuurder van de standplaatsen op het Orgel­plein niet verantwoordelijk voor ‘vermeende’ verzakkingen die schade zouden hebben veroor­zaakt aan woonwagens. Wooninc. is dan ook niet van plan om op te draaien voor de 1,6 miljoen eu­ro die de gemeente heeft voorgeschoten.

De door Fiers uitgesproken hoop dat de gemeente links en rechts nog wat geld kan terughalen, lijkt net zo stabiel als de grond on­der de woonwagens en de rest van het Orgelplein-dossier. Intus­sen moeten er nog altijd woonwagens worden verhuisd, gaan de onderzoeken naar verzakkingen door, wacht nog een strafproces tegen een inhuurkracht wegens fraude, lopen de kosten verder op en blijft de kwestie doorzieken in het stadhuis. De opvolger van Fiers weet wat hem of haar te wachten staat. 


Toelichting Wooninc.:
Lees hier onze verklaring 'Orgelplein en vermeende verzakkingen'.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.