Focus op toevoegen sociale huurwoningen in prestatieafspraken Nuenen

Op woensdag 29 maart ondertekenden de gemeente Nuenen, de woningcorporaties Helpt Elkander, Wooninc. en Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties de prestatieafspraken 2023-2027. De focus ligt net als voorgaande jaren op het toevoegen van sociale huurwoningen in Nuenen.

De prestatieafspraken gaan over de manier waarop de corporaties en gemeente samen zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. De prestatieafspraken in Nuenen dragen bij aan de realisatie van de  regionale Woondeal Zuidoost-Brabant die begin maart is ondertekend. Afgelopen jaar nam Wooninc. alle 216 sociale huurwoningen van Woonbedrijf in Nuenen over. Wooninc. gaat zich daarom de komende jaren actiever inzetten in Nuenen, ook op het gebied van nieuwbouw.

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in Nuenen
Partijen zetten zich dan ook in voor een toename van 325 sociale huurwoningen tot en met 2030. “Een forse opgave die alleen te realiseren is wanneer alle partijen samen de schouders eronder zetten en zorgen voor een versnelling van de woningbouw”, aldus Sylvester Putters, directeur-bestuurder van Helpt Elkander. “ Voor ruim 300 sociale huurwoningen hebben we reeds plannen in voorbereiding. We hopen nog in 2023 te kunnen starten met de bouw van 41 appartementen in het project Wederikdreef en 58 woningen in Nuenen West.”  

Naast afspraken over sociale huurwoningen zijn er ook afspraken gemaakt over het verkennen van mogelijkheden voor het toevoegen van middenhuurwoningen in Nuenen. De gemeente onderzoekt hoe invulling gegeven kan worden aan de opgave voor betaalbare koopwoningen en kijkt naar de mogelijkheden voor het toevoegen van flexwoningen.

Verduurzaming van sociale woningvoorraad belangrijk
De inflatie is hoog en de energieprijzen zijn explosief gestegen. Om er voor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft én om de gevolgen van klimaatverandering te beperken staan partijen voor een grote verduurzamingsopgave. Zo gaan corporaties er voor zorgen dat woningen met een E,F, of G-label voor 2029 versneld worden verduurzaamd en zijn er afspraken gemaakt over de duurzaamheidseisen voor nieuwe woningen.

Corporaties leveren ook een bijdrage aan de betaalbaarheid van wonen door bij de jaarlijkse huurverhoging niet meer uit te gaan van de inflatiecijfers. Ze spreken af dat de huursom in 2023, 2024 en 2025 een maximale stijging heeft die gelijk is aan de CAO-loonontwikkelingen van het voorgaande jaar minus 0,5 procentpunt. Ook krijgen zittende huurders van sociale huurwoningen met een laag inkomen en een hoge huur een huurverlaging per 1 juli 2023. Deze maatregelen zijn in lijn met de landelijke prestatieafspraken.