Urgentie: wanneer krijgt u voorrang?

Heeft u met spoed een woning nodig? Bent u bijvoorbeeld in een bijzondere situatie terechtgekomen? Of kunt u niet meer in uw eigen woning blijven? En is er écht geen andere oplossing? Dan kunt u urgentie aanvragen. Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor zo’n regeling. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u namelijk gebruik maken van urgentie. Want voorrang voor de één, betekent langer wachten voor de ander.

Wat is urgentie?
Als u ingeschreven bent bij Wooniezie, heeft u te maken met een wachttijd of loting voordat u in aanmerking komt voor een woonruimte. Alleen in heel bijzondere gevallen krijgt u voorrang. Hiervoor heeft u een urgentieverklaring nodig.

Het woord urgentie betekent letterlijk ‘dringende noodzaak’. Een urgentieregeling is dus bedoeld voor mensen in nood. Heeft u bijvoorbeeld ruimtegebrek in uw huidige woning? Of een keer ruzie met uw ouders? Hoe vervelend deze redenen ook zijn en hoe graag u ook wilt verhuizen: deze situaties vallen niet onder de urgentieregeling.

Als u dringend een woning nodig heeft en er écht geen andere oplossing is, krijgt u urgentie.

Stedelijk Gebied Eindhoven maakt zich samen sterk
Samen bereik je meer dan alleen. Daarom heeft het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) de handen ineen geslagen. Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in het SGE. Alle gemeenten en woningcorporaties uit dit gebied werken samen om woningzoekenden met urgentie aan een passende woning te helpen. Afhankelijk van de reden van de urgentieaanvraag, kunt u urgentie aanvragen bij één van de deelnemende gemeenten of corporaties.

Deze gemeenten doen mee:

 • Best
 • Eindhoven
 • Geldrop-Mierlo
 • Helmond
 • Nuenen
 • Oirschot
 • Son en Breugel
 • Veldhoven
 • Waalre

Deze woningcorporaties doen mee:

 • Bergopwaarts
 • Compaen
 • Helpt Elkander
 • ‘thuis
 • Trudo
 • Volksbelang
 • woCom
 • Woonbedrijf
 • Wooninc.
 • Woonpartners

In welke situaties komt u in aanmerking voor urgentie?
Een speciale Urgentiecommissie van experts beoordeelt of u in aanmerking komt voor urgentie. Dit doen ze op basis van uw specifieke situatie en de voorwaarden die gelden voor het krijgen van urgentie.

Er zijn verschillende soorten urgentie: maatschappelijke urgentie, medische urgentie, sociale urgentie en volkshuisvestelijke urgentie. Deze laatste twee worden beoordeeld door de deelnemende gemeenten en corporaties.

Maatschappelijke urgentie
Voorbeelden van maatschappelijke urgentie zijn: bijzondere situaties die te maken hebben met mantelzorg, problemen van relationele aard, gedwongen verkoop van uw woning, een echtscheiding of doorstroom vanuit een bijstandssituatie naar een structureel betaalde baan in het SGE. In veel van deze situaties zijn ook kinderen betrokken.

Medische urgentie
Er zijn ook situaties waarin ernstige fysieke, psychiatrische of psychische problemen een rol spelen. Dit kunnen redenen zijn voor een medische urgentie. Hiermee bedoelen we niet de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor een WMO-aanvraag kunt u terecht bij uw gemeente.

Sociale urgentie
Woonde u eerder in een instelling met begeleiding? Of verbleef u in een instelling vanwege relatieproblemen of huiselijk geweld? Dan maakt u kans op sociale urgentie.

Volkshuisvestelijke urgentie
Bij een sociaal plan door herstructurering, de sloop van sociale huurwoningen of als uw woning opgekocht is door de gemeente voor openbare werken, kan er sprake zijn van volkshuisvestelijke urgentie.

Aan welke eisen moet u voldoen voor urgentie?
Herkent u zich in een situatie die we zojuist uitgelegd hebben? Dan komt u niet meteen in aanmerking voor urgentie. Daarvoor moet u namelijk minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft (samen met uw eventuele partner) een verzamelinkomen lager dan € 38.035 (prijspeil 2019).
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie of bij Woonbedrijf.U zit in een bijzondere noodsituatie waar u zelf niets aan kunt doen.
 • U heeft zelfstandige woonruimte nodig.
 • U heeft geen mogelijkheid om een woning te kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • U heeft zelf al actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 • U heeft geen woningaanbod geweigerd.
 • U heeft niet al eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen.
 • U staat of stond niet op een blokkadelijst bij een van de deelnemende corporaties.

Hoe vraagt u urgentie aan?
Stap 1: de juiste plek voor uw aanvraag bepalen
Afhankelijk van het soort urgentie neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, heeft geen invloed op het goedkeuren van de urgentie of het toewijzen van een woning. Bij bepaalde specifieke situaties kunt u het beste wél direct contact opnemen met de juiste instantie. Als uw aanvraag meteen op de juiste plek terechtkomt, wordt deze ook sneller behandeld. Het gaat hierbij om deze situaties:

 • Voor maatschappelijke urgentie kunt u het beste terecht bij één van de deelnemende corporaties.
 • Kunt u vanwege ernstige fysieke, psychiatrische of psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving? Vraag dan urgentie aan bij één van de deelnemende woningcorporaties.
 • Heeft u te maken met een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte (WMO) nodig heeft? Dan kunt u het beste bij de gemeenten starten.
 • Zoekt u een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering of sloop van sociale huurwoningen? Dan helpen de woningcorporaties u verder. Maar als uw woning opgekocht is door de gemeente voor openbare werken, dient u de aanvraag bij één van de gemeenten in.
 • Is er in uw geval sprake van sociale urgentie? Dan kunt u uw aanvraag bij één van de gemeenten indienen.

Stap 2: de urgentie indienen
Ter voorbereiding op een persoonlijk gesprek vult u het urgentie aanvraagformulier in. Zo zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. Ook verzamelt u brieven of andere documenten die helpen bij het uitleggen van uw situatie. U betaalt bij het indienen van de aanvraag € 45. Dit bedrag krijgt u alléén terug als u daadwerkelijk urgentie krijgt.

Stap 3: een persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. U neemt het volgende mee naar het gesprek (ook van uw eventuele partner):

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Een uittreksel van het bevolkingsregister met huishoudsamenstelling en adreshistorie van maximaal 3 maanden oud.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst (op te vragen via 0800-0543 of op de website van de Belastingdienst).
 • Een recente salarisstrook of uitkeringssituatie.
 • Een verhuurdersverklaring van uw huidige of laatste verhuurder.
 • Een bewijs van inschrijving als woningzoekende bij Wooniezie of Woonbedrijf.
 • Een verslag of bewijs van pogingen die u zelf heeft gedaan om een woning te vinden.

Misschien vraagt de onafhankelijke Urgentiecommissie later om aanvullende stukken.

Stap 4: het beoordelen van uw aanvraag
De Urgentiecommissie beoordeelt alle maatschappelijke en medische urgentieaanvragen. Zij bekijkt zorgvuldig of uw situatie aan de voorwaarden van de ‘Urgentieverordening’ voldoet. Ook kijkt ze wat u zelf al heeft gedaan om uw problemen op te lossen. Op deze manier weegt de commissie af of het eerlijk is om u voorrang te geven ten opzichte van andere woningzoekenden. Na 4 tot 6 weken krijgt u bericht over het besluit van de Urgentiecommissie.

U krijgt urgentie, en nu?
Als u urgentie krijgt, biedt een woningcorporatie u binnen 6 maanden passende woonruimte aan. Deze past qua prijs en functionaliteit bij uw situatie. Het belangrijkste is dat u weer een dak boven uw hoofd heeft. Bij urgentie zijn woonwensen van ondergeschikt belang. Weigert u de aangeboden woonruimte? Dan vervalt uw urgentie definitief.

En wat als u geen urgentie krijgt?
Wij begrijpen dat een afwijzing erg vervelend is, maar alleen de meest urgente situaties krijgen voorrang. Als u geen urgentie krijgt toegewezen, gaat u via de ‘gewone weg’ op zoek naar een woning. Dat doet u via Wooniezie. Of misschien is flexwonen wel iets voor u!

Als u het niet eens bent met het besluit van de Urgentiecommissie, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar u urgentie heeft aangevraagd.

Vragen over urgentie?
Wilt u meer informatie over urgentie? Neem dan gerust contact met ons op. In een gesprek of afspraak bekijken we samen uw situatie en uw kans op urgentie.